PWS 4.0

PWS 4.0

Windows’un 95/98/SE/Me türlerine kişisel Web sunucu programı olarak Personal Web Server (PWS 4.0) kurulmalıdır. PHP Zip dosyasından çıkacak DLL’leri Windows dizininde System klasörüne kopyaladıktan sonra, Zip dosyasından çıkmış olan PHP.ini-dist isimli düzyazı dosyasını Notepad ile açın ve “extension_dir=” satırını bularak, karşısındaki “./” yazısını silip yerine PHP dosyalarını kopyaladığınız dizinin adını (örneğin C:PHP) yazın. PHP dizinin adını doğru yazdığınızı kontrol edin! Sonra “;browscap =” satırını bulun ve önündeki noktalı virgülü kaldırarak karşısındaki “extra/browscap.ini” kelimelerini c:Windowsbrowscap.ini olarak değiştirin. Bu dosyayı, PHP.ini adıyla Windows dizinine kaydedin. Daha önceki sayfalarda göreceğiniz şekilde Browscap.ini dosyasının dosyasını Windows dizinine kopyalamış olmanız gerekir. (Windows dizininin Windows adını taşıdığını varsayıyorum. Sizin Windows dizininiz başka ise, gerekli düzeltmeyi yapabilirsiniz.)

Şimdi, açtığınız PHP Zip dosyasının içinden çıkan PWS-PHP4.reg adlı dosyayı bir düzyazı programıyla, örneğin Notepad ile açın. “.PHP”=”[PUT PATH HERE]\PHP4isapi.dll” yazılı satırı PHP dosyalarını koyduğunuz dizine göre, örneğin şöyle değiştirin:

“.PHP” = “C:\PHP\PHP4isapi.dll”

Burada çok dikkat etmeniz gereken nokta, ters-bölü işaretlerinin başka yerlerde normal olarak yazdığımız gibi bir adet değil, iki adet olmasıdır. Dosyayı kaydettikten sonra, iki kere tıklayın ve Windows’un Registry’de değişiklik yapmayı isteyip, istemediğinize ilişkin sorusuna Evet yanıtını verin. Tamaam! Sizin de PHP bilen bir PWS’iniz oldu. Ama bunu bir sınayalım. Ve bunu bir Merhaba Dünya programı ile yapalım ki, gelenek bozulmasın!

Düzyazı programınızla şu metni merhaba.PHP adıyla PWS’in Web için kök dizin saydığı (muhtemelen C:Inetpubwwwroot) klasöre kaydedin:

<html>

<?PHP

echo (“Merhaba Dünya!”);

?>

</html>

Sonra Personal Web Manager kutusunda, Ana başlıklı bölümde, Yayımlama kısmındaki “http://” diye başlayan ve kişisel Web sunucunuzun adı ile devam eden köprüyü tıklayın. Varsayılan Browser’ınız, kişisel Web sunucunuzun ana sayfasını açacaktır. Browser’ın URL adres bölümüne, merhaba.PHP yazın ve klavyede Enter tuşuna basın. Eğer gerçekten PWS’iniz, PHP öğrenmişse, size ve dünyaya merhaba diyecektir.

————————————————————————————————————————————————————–

Windows is a personal Web server program as 95/98/SE/Me types of Personal Web Server (PWS 4.0) installed. Zip file PHP DLLs will be copied to the System folder in the Windows directory and then, out of Zip file with Notepad, open the php.ini-dist file’s prose and the “extension_dir =” line by finding, opposite the “. /” Message instead of deleting the name of the directory you copied files from PHP (for example, C: PHP) type. Please check you have typed the correct name of the directory PHP! Then “; browscap =” Find the line by removing the semicolon in front of and opposite the “extra / browscap.ini” the words c: Windowsbrowscap.ini change. This file, save it into the Windows directory with the name php.ini. You will see in the preceding pages must be copied to the Browscap.ini file file in the Windows directory. (I assume bears the name of the Windows directory on Windows. If your Windows directory to another, and make the correction required.)

Now, you open the PHP zip file to a file named prose comes out of the PWS-PHP4.reg program, for example, open it with Notepad. . “PHP” = “[PUT PATH HERE] PHP4isapi.dll” line written to the directory that you put PHP files, for example, change as follows:

. “PHP” = “C: PHP PHP4isapi.dll”

Point is that you should be very careful here, as we wrote in the reverse-slash marks in other places, such as the normal one, but two is. After you save the file, click twice and you want to make changes to Windows Registry which, on the question of whether you respond with Yes. Tamaam! As you know PHP has a PWS’iniz. But a sınayalım it. And do it with a Hello World program, however, to break tradition!

Prose, the following text in your program as hello.php PWS considers the root directory for the web (probably C: Inetpubwwwroot) save to the folder:

<html>

<? PHP

echo (“Hello World!”);

?>

</ Html>

Then the Personal Web Manager box, the main section, publishing at the “http://” he began, and continued with the name of a personal Web server, click the hyperlink. The default install Adobe, personal Web server’s home page will open. Browser URL address section, type hello.php and press the Enter key on the keyboard. If you really PWS’iniz, PHP öğrenmişse, say hello to you and to the world.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir