Microsoft Excel Fonksiyonlar

FONKSİYONLAR     AÇIKLAMA
MUTLAK    Bir sayının mutlak değerini verir
GERÇEKFAİZ    Belli aralıklarla faiz veren bir tahvilin tahakkuk etmiş faizini verir
GERÇEKFAİZV    Vadesinde ödeme yapan bir tahvilin tahakkuk etmiş faizini verir
ACOS    Bir sayının ark kosinüsünü verir
ACOSH    Bir sayının ters hiperbolik kosinüsünü verir
ADRES    Bir başvuruyu, çalışma sayfasındaki tek bir hücreye metin olarak verir
AMORDEGRC    Yıpranma katsayısı kullanarak her hesap döneminin değer kaybını verir
AMORLINC    Her hesap dönemi içindeki yıpranmayı verir
VE    Bütün bağımsız değişkenleri DOĞRU ise, DOĞRU verir
ALANSAY    Bir başvurudaki alan sayısını verir
ASC    Bir karakter dizesindeki çift enli (iki bayt) İngilizce harfleri veya katakana’yı yarım enli (tek bayt) karakterlerle değiştirir.
ASİN    Bir sayının ark sinüsünü verir
ASİNH    Bir sayının ters hiperbolik sinüsünü verir
ATAN    Bir sayının ark tanjantını verir
ATAN2    Ark tanjantı, x- ve y- koordinatlarından verir
ATANH    Bir sayının ters hiperbolik tanjantını verir
ORTSAP    Veri noktalarının mutlak sapmalarının ortalamasını verir
ORTALAMA    Bağımsız değişkenlerinin ortalamasını verir
ORTALAMAA    Bağımsız değişkenlerinin, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere ortalamasını verir
BAHTTEXT      Sayıyı, ß (baht) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürür
BESSELI    Değiştirilmiş Bessel işlevi In(x)’i verir.
BESSELJ    Bessel işlevi Jn(x)’i verir.
BESSELK    Değiştirilmiş Bessel işlevi Kn(x)’i verir
BESSELY    Bessel işlevi Yn(x)’i verir.
BETADAĞ    Birikimli beta olasılık yoğunluğu işlevini verir
BETATERS    Birikimli beta olasılık yoğunluğunun tersini verir
BIN2DEC    İkili bir sayıyı, ondalık sayıya dönüştürür
BIN2HEX    İkili bir sayıyı, onaltılıya dönüştürür
BIN2OCT    İkili bir sayıyı, sekizliye dönüştürür
BİNOMDAĞ    Tek terim binom dağılımı olasılığını verir
TAVANAYUVARLA    Bir sayıyı, en yakın tamsayıya ya da en yakın katına yuvarlar
HÜCRE    Bir hücrenin biçimlendirmesi, konumu ya da içeriği hakkında bilgi verir
KARAKTER    Kod sayısıyla belirtilen karakteri verir
KİKAREDAĞ    Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığını verir
KİKARETERS    Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığının tersini verir
KİKARETEST    Bağımsızlık sınamalarını verir
ELEMAN    Değerler listesinden bir değer seçer
TEMİZ    Metindeki bütün yazdırılamaz karakterleri kaldırır
KOD    Bir metin dizesindeki ilk karakter için sayısal bir kod verir
SÜTUN    Bir başvurunun sütun sayısını verir
SÜTUNSAY    Bir başvurudaki sütunların sayısını verir
KOMBİNASYON    Verilen sayıda öğenin kombinasyon sayısını verir
KARMAŞIK    Gerçek ve sanal katsayıları, karmaşık sayıya dönüştürür
BİRLEŞTİR    Pek çok metin öğesini bir metin öğesi olarak birleştirir
GÜVENİRLİK    Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir
ÇEVİR    Bir sayıyı, bir ölçüm sisteminden bir başka ölçüm sistemine dönüştürür
KORELASYON    İki veri kümesi arasındaki bağlantı katsayısını verir
COS    Bir sayının kosinüsünü verir
COSH    Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir
BAĞ_DEĞ_SAY    Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane sayı bulunduğunu sayar
BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY    Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane değer bulunduğunu sayar
BOŞLUKSAY    Bir aralık içindeki boş hücreleri sayar
EĞERSAY    Bir aralık içindeki, belli bir ölçütü karşılayan, boş olmayan hücreleri sayar
KUPONGÜNBD    Kupon süresinin başlangıcından alış tarihine kadar olan süredeki gün sayısını verir
KUPONGÜN    Kupon süresindeki, gün sayısını, alış tarihini de içermek üzere, verir
KUPONGÜNDSK    Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihine kadar olan gün sayısını verir
KUPONGÜNSKT    Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihini verir
KUPONSAYI    Alış tarihiyle vade tarihi arasında ödenecek kuponların sayısını verir
KUPONGÜNÖKT    Alış tarihinden bir önceki kupon tarihini verir
KOVARYANS    Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan, kovaryansı verir
KRİTİKBİNOM    Birikimli binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya ölçüt değerine eşit olduğu en küçük değeri verir
TOPÖDENENFAİZ    İki dönem arasında ödenen kümülatif faizi verir
TOPANAPARA    İki dönem arasında bir borç üzerine ödenen birikimli temeli verir
TARİH    Belirli bir tarihin seri numarasını verir
TARİHSAYISI    Metin biçimindeki bir tarihi seri numarasına dönüştürür
VSEÇORT    Seçili veritabanı girişlerinin ortalamasını verir
GÜN    Seri numarasını, ayın bir gününe dönüştürür
GÜN360    İki tarih arasındaki gün sayısını, 360 günlük yılı esas alarak hesaplar
AZALANBAKİYE    Bir malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, sabit azalan bakiye yöntemini kullanarak verir
VSEÇSAY    Bir veritabanında sayı içeren hücreleri sayar
VSEÇSAYDOLU    Bir veritabanındaki boş olmayan hücreleri sayar
ÇİFTAZALANBAKİYE    Bir malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, çift azalan bakiye yöntemi ya da sizin belirttiğiniz başka bir yöntemi kullanarak verir
DEC2BIN    Ondalık bir sayıyı, ikiliye dönüştürür
DEC2HEX    Ondalık bir sayıyı, onaltılıya dönüştürür
DEC2OCT    Ondalık bir sayıyı sekizliğe dönüştürür
DERECE    Radyanları dereceye dönüştürür
DELTA    İki değerin eşit olup olmadığını sınar
SAPKARE    Sapmaların karelerinin toplamını verir
VAL    Bir veritabanından, belirtilen ölçütlerle eşleşen tek bir rapor çıkarır
İNDİRİM    Bir tahvilin indirim oranını verir
VSEÇMAK    Seçili veritabanı girişlerinin en yüksek değerini verir
VSEÇMİN    Seçili veritabanı girişlerinin en düşük değerini verir
LİRA    Bir sayıyı TL (türk lirası) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürür.
LİRAON    Kesir olarak tanımlanmış lira fiyatını, ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür
LİRAKES    Ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatını, kesir olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür
VSEÇÇARP    Kayıtların belli bir alanında bulunan, bir veritabanındaki ölçütlerle eşleşen değerleri çarpar
VSEÇSTDSAPMA    Seçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneğe dayanarak, standart sapmayı tahmin eder
VSEÇSTDSAPMAS    Standart sapmayı, seçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak hesaplar
VSEÇTOPLA    Kayıtların alan sütununda bulunan, ölçütle eşleşen sayıları toplar
SÜRE    Belli aralıklarla faiz ödemesi yapan bir tahvilin yıllık süresini verir
VSEÇVAR    Seçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneği esas alarak farkı tahmin eder
VSEÇVARS    Seçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak farkı hesaplar
SERİTARİH    Başlangıç tarihinden itibaren, belirtilen sayıda ay önce veya sonraki tarihin seri numarasını verir
ETKİN    Efektif yıllık faiz oranını verir
SERİAY    Belirtilen sayıda ay önce veya sonraki ayın son gününün seri numarasını verir
HATAİŞLEV    Hata işlevini verir
TÜMHATAİŞLEV    Tümleyici hata işlevini verir
HATA.TİPİ    Bir hata türüne ilişkin sayıları verir
ÇİFT    Bir sayıyı, en yakın daha büyük çift tamsayıya yuvarlar
ÖZDEŞ    İki metin değerinin özdeş olup olmadığını anlamak için, değerleri denetler
ÜS    e’yi, verilen bir sayının üssüne yükseltilmiş olarak verir
ÜSTELDAĞ    Üstel dağılımı verir
ÇARPINIM    Bir sayının faktörünü verir
ÇİFTFAKTÖR    Bir sayının çift çarpınımını verir
YANLIŞ    YANLIŞ mantıksal değerini verir
FDAĞ    F olasılık dağılımını verir
BUL    Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlıdır)
FTERS    F olasılık dağılımının tersini verir
FISHER    Fisher dönüşümünü verir
FISHERTERS    Fisher dönüşümünün tersini verir
SAYIDÜZENLE    Bir sayıyı, sabit sayıda ondalıkla, metin olarak biçimlendirir
TABANAYUVARLA    Bir sayıyı, kendinden küçük bir sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar
TAHMİN    Bir doğrusal eğilim boyunca bir değer verir
SIKLIK    Bir sıklık dağılımını, dikey bir dizi olarak verir
FTEST    Bir F-test’in sonucunu verir
GD    Bir yatırımın gelecekteki değerini verir
GDPROGRAM    Bir seri birleşik faiz oranı uyguladıktan sonra, bir başlangıçtaki anaparanın gelecekteki değerini verir
GAMADAĞ    Gama dağılımını verir
GAMATERS    Gama birikimli dağılımının tersini verir
GAMALN    Gama işlevinin doğal logaritmasını, Γ(x) verir
OBEB    En büyük ortak böleni verir
GEOORT    Geometrik ortayı verir
BESINIR    Bir sayının eşik değerinden büyük olup olmadığını sınar
ÖZETVERİAL    Bir Özet Tablo’da saklanan verileri verir
BÜYÜME    Üstel bir eğilim boyunca değerler verir
HARORT    Harmonik ortayı verir
HEX2BIN    Onaltılı bir sayıyı ikiliye dönüştürür
HEX2DEC    Onaltılı bir sayıyı ondalığa dönüştürür
HEX2OCT    Onaltılı bir sayıyı sekizliğe dönüştürür
YATAYARA    Bir dizinin en üst satırına bakar ve belirtilen hücrenin değerini verir
SAAT    Bir seri numarasını saate dönüştürür
KÖPRÜ    Bir ağ sunucusunda, bir intranette ya da Internet’te depolanan bir belgeyi açan bir kısayol ya da atlama oluşturur
HİPERGEOMDAĞ    Hipergeometrik dağılımı verir
EĞER    Gerçekleştirilecek bir mantıksal sınama belirtir
SANMUTLAK    Karmaşık bir sayının mutlak değerini (modül) verir
SANAL    Karmaşık bir sayının sanal katsayısını verir
SANBAĞ_DEĞİŞKEN    Radyanlarla belirtilen bir açı olan teta bağımsız değişkenini verir
SANEŞLENEK    Karmaşık bir sayının karmaşık eşleniğini verir
SANCOS    Karmaşık bir sayının kosinüsünü verir
SANBÖL    İki karmaşık sayının bölümünü verir
SANÜS    Karmaşık bir sayının üssünü verir
SANLN    Karmaşık bir sayının doğal logaritmasını verir
SANLOG10    Karmaşık bir sayının, 10 tabanında logaritmasını verir
SANLOG2    Karmaşık bir sayının 2 tabanında logaritmasını verir
SANÜSSÜ    Karmaşık bir sayıyı, bir tamsayı üssüne yükseltilmiş olarak verir
SANÇARP    İki karmaşık sayının çarpımını verir
SANGERÇEK    Karmaşık bir sayının, gerçek katsayısını verir
SANSIN    Karmaşık bir sayının sinüsünü verir
SANKAREKÖK    Karmaşık bir sayının karekökünü verir
SANÇIKAR    İki karmaşık sayının farkını verir
SANTOPLA    Karmaşık sayıların toplamını verir
İNDİS    Başvurudan veya diziden bir değer seçmek için, bir dizin kullanır
DOLAYLI    Metin değeriyle belirtilen bir başvuru verir
BİLGİ    Geçerli işletim ortamı hakkında bilgi verir
TAMSAYI    Bir sayıyı, en yakın daha küçük tamsayıya yuvarlar
KESMENOKTASI    Doğrusal çakıştırma çizgisinin kesişme noktasını verir
FAİZORANI    Tam olarak yatırım yapılmış bir tahvilin faiz oranını verir
FAİZTUTARI    Bir yatırımın verilen bir süre için faiz ödemesini verir
İÇ_VERİM_ORANI    Bir para akışı serisi için, iç verim oranını verir
BOŞTUR    Değer boşsa, DOĞRU verir
HATADIR    Değer, #YOK dışındaki bir hata değeriyse, DOĞRU verir
HATALIDIR    Değer, herhangi bir hata değeriyse, DOĞRU verir
ÇİFTTİR    Sayı çiftse, DOĞRU verir
MANTIKSALDIR    Değer, mantıksal bir değerse, DOĞRU verir
YOKTUR    Değer, #YOK hata değeriyse, DOĞRU verir
METİNDEĞİLDİR    Değer, metin değilse, DOĞRU verir
SAYIDIR    Değer, bir sayıysa, DOĞRU verir
TEKTİR    Sayı tekse, DOĞRU verir
ISPMT    Yatırımın belirli bir dönemi boyunca ödenen faizi hesaplar.
BAŞVURUDUR    Sayı bir başvuruysa, DOĞRU verir
METİNDİR    Değer, bir metinse DOĞRU verir
JIS    Bir karakter dizesindeki tek enli (tek bayt) İngilizce harfleri veya katakana’yı çift enli (iki bayt) karakterlerle değiştirir.
BASIKLIK    Bir veri kümesinin basıklığını verir
BÜYÜK    Bir veri kümesindeki k. en büyük değeri verir
OKEK    En küçük ortak katı verir
SOLDAN    Bir metin değerinden en soldaki karakterleri verir
UZUNLUK    Bir metin dizesindeki karakter sayısını verir
DOT    Doğrusal bir eğilimin parametrelerini verir
LN    Bir sayının doğal logaritmasını verir
LOG    Bir sayının, belirtilen bir tabandaki logaritmasını verir
LOG10    Bir sayının 10 tabanında logaritmasını verir
LOT    Üstel bir eğilimin parametrelerini verir
LOGTERS    Bir lognormal dağılımının tersini verir
LOGNORMDAĞ    Birikimli lognormal dağılımını verir
ARA    Bir vektördeki veya dizideki değerleri arar
KÜÇÜKHARF    Metni küçük harfe dönüştürür
KAÇINCI    Bir başvurudaki veya dizideki değerleri arar
MAK    Bir bağımsız değişkenler listesindeki en büyük değeri verir
MAKA    Bir bağımsız değişkenler listesindeki, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, en büyük değeri verir
DETERMİNANT    Bir dizinin dizey determinantını verir
MSÜRE    Varsayılan par değeri 10.000.000 lira olan bir tahvil için Macauley değiştirilmiş süreyi verir
ORTANCA    Verilen sayıların ortancasını verir
ORTADAN    Bir metin dizesinden belirli sayıda karakteri, belirttiğiniz konumdan başlamak üzere verir
MİN    Bir bağımsız değişkenler listesindeki en küçük değeri verir
MİNA    Bir bağımsız değişkenler listesindeki, sayılar, metin ve mantıksal değerleri de içermek üzere, en küçük değeri verir
DAKİKA    Bir seri numarasını dakikaya dönüştürür
DİZEY_TERS    Bir dizinin dizey tersini verir
D_İÇ_VERİM_ORANI    Pozitif ve negatif para akışlarının farklı oranlarda finanse edildiği durumlarda, iç verim oranını verir
DÇARP    İki dizinin dizey çarpımını verir
MODÜLO    Bölmeden kalanı verir
ENÇOK_OLAN    Bir veri kümesindeki en sık rastlanan değeri verir
AY    Bir seri numarasını aya dönüştürür
KYUVARLA    İstenen kata yuvarlanmış bir sayı verir
ÇOKTERİMLİ    Bir sayılar kümesinin çok terimlisini verir
S    Sayıya dönüştürülmüş bir değer verir
YOKSAY    #YOK hata değerini verir
NEGBINOMDAĞ    Negatif binom dağılımını verir
TAMİŞGÜNÜ    İki tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir
NOMİNAL    Yıllık nominal faiz oranını verir
NORMDAĞ    Normal birikimli dağılımı verir
NORMTERS    Normal birikimli dağılımın tersini verir
NORMSDAĞ    Standart normal birikimli dağılımı verir
NORMSTERS    Standart normal birikimli dağılımın tersini verir
DEĞİL    Bağımsız değişkeninin mantığını tersine çevirir
ŞİMDİ    Geçerli tarihin ve saatin seri numarasını verir
DÖNEM_SAYISI    Bir yatırımın dönem sayısını verir
NBD    Bir yatırımın bugünkü net değerini, bir dönemsel para akışları serisine ve bir indirim oranına bağlı olarak verir
OCT2BIN    Sekizli bir sayıyı ikiliye dönüştürür
OCT2DEC    Sekizli bir sayıyı ondalığa dönüştürür
OCT2HEX    Sekizli bir sayıyı onaltılıya dönüştürür
TEK    Bir sayıyı en yakın daha büyük tek sayıya yuvarlar
TEKYDEĞER    Tek bir ilk dönemi olan bir tahvilin değerini, her 100.000.000 lirada bir verir
TEKYÖDEME    Tek bir ilk dönemi olan bir tahvilin ödemesini verir
TEKSDEĞER    Tek bir son dönemi olan bir tahvilin fiyatını her 10.000.000 lirada bir verir
TEKSÖDEME    Tek bir son dönemi olan bir tahvilin ödemesini verir
KAYDIR    Verilen bir başvurudan, bir başvuru kaydırmayı verir
YADA    Bağımsız değişkenlerden herhangi birisi DOĞRU ise, DOĞRU verir
PEARSON    Pearson çarpım moment korelasyon katsayısını verir
YÜZDEBİRLİK    Bir aralıktaki değerlerin k. frekans toplamını verir
YÜZDERANK    Bir veri kümesindeki bir değerin yüzde mertebesini verir
PERMÜTASYON    Verilen sayıda nesne için, permütasyon sayısını verir
SES    Bir metin dizesinden fonetik (furigana) karakterleri ayıklar.
Pİ    Pi değerini verir
DEVRESEL_ÖDEME    Bir yıllık dönemsel ödemeyi verir
POISSON    Poisson dağılımını verir
KUVVET    Bir üsse yükseltilmiş sayının sonucunu verir
ANA_PARA_ÖDEMESİ    Verilen bir süre için, bir yatırımın anaparasına dayanan ödemeyi verir
DEĞER    Dönemsel faiz ödeyen bir tahvilin fiyatını 10.000.00 liralık değer başına verir
DEĞERİND    İndirimli bir tahvilin fiyatını 10.000.000 liralık nominal değer başına verir
DEĞERVADE    Faizini vade sonunda ödeyen bir tahvilin fiyatını 10.000.000 nominal değer başına verir
OLASILIK    Bir aralıktaki değerlerin iki limit arasında olma olasılığını verir
ÇARPIM    Bağımsız değişkenlerini çarpar
YAZIM.DÜZENİ    Bir metin değerinin her bir sözcüğünün ilk harfini büyük harfe çevirir
BD    Bir yatırımın bugünkü değerini verir
DÖRTTEBİRLİK    Bir veri kümesinin kartil değerini verir
BÖLÜM    Bir bölme işleminin tamsayı kısmını verir
RADYAN    Dereceleri radyanlara dönüştürür
S_SAYI_ÜRET    0 ile 1 arasında rastgele bir sayı verir
RASTGELEARALIK    Belirttiğiniz sayılar arasında rastgele bir sayı verir
RANK    Bir sayılar listesindeki bir sayının mertebesini verir
FAİZ_ORANI    Bir yıllık dönem başına düşen faiz oranını verir
GETİRİ    Tam olarak yatırılmış bir tahvilin vadesinin bitiminde alınan miktarı verir
DEĞİŞTİR    Metnin içindeki karakterleri değiştirir
YİNELE    Metni, verilen sayıda defa yineler
SAĞDAN    Bir metin değerinin en sağdaki karakterlerini verir
ROMEN    Bir normal rakamı, metin olarak, romen rakamına çevirir
YUVARLA    Bir sayıyı, belirtilen basamak sayısına yuvarlar
AŞAĞIYUVARLA    Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar
YUKARIYUVARLA    Bir sayıyı daha büyük sayıya doğru, sıfırdan ıraksayarak yuvarlar
SATIR    Bir başvurunun satır sayısını verir
SATIRSAY    Bir başvurudaki satırların sayısını verir
RKARE    Pearson çarpım moment korelasyon katsayısının karesini verir
RTD      COM otomasyonunu destekleyen programdan gerçek zaman verileri alır.
MBUL    Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlı değildir)
SANİYE    Bir seri numarasını saniyeye dönüştürür
SERİTOPLA    Bir üs serisinin toplamını, formüle bağlı olarak verir
İŞARET    Bir sayının işaretini verir
SİN    Verilen bir açının sinüsünü verir
SİNH    Bir sayının hiperbolik sinüsünü verir
ÇARPIKLIK    Bir dağılımın çarpıklığını verir
DA    Bir malın bir dönem içindeki doğrusal yıpranmasını verir
EĞİM    Doğrusal çakışma çizgisinin eğimini verir
KÜÇÜK    Bir veri kümesindeki k. en küçük değeri verir
KAREKÖK    Pozitif bir karekök verir
KAREKÖKPİ    (* Pi sayısının) kare kökünü verir
STANDARTLAŞTIRMA    Normalleştirilmiş bir değer verir
STDSAPMA    Standart sapmayı, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
STDSAPMAA    Standart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
STDSAPMAS    Standart sapmayı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
STDSAPMASA    Standart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
STHYX    Öngörülen bir y değerinin standart hatasını, çakışmadaki her bir x için verir
YERİNEKOY    Bir metin dizesinde, eski metnin yerine yeni metin koyar
ALTTOPLAM    Bir listedeki ya da veritabanındaki bir alt toplamı verir
TOPLA    Bağımsız değerlerini toplar
ETOPLA    Belirli bir ölçütle belirlenen hücreleri ekler
TOPLA.ÇARPIM    İlişkili dizi bileşenlerinin çarpımlarının toplamını verir
TOPKARE    Bağımsız değişkenlerin karelerinin toplamını verir
TOPX2EY2    İki dizideki ilişkili değerlerin farkının toplamını verir
TOPX2PY2    İki dizideki ilişkili değerlerin karelerinin toplamının toplamını verir
TOPXEY2    İki dizideki ilişkili değerlerin farklarının karelerinin toplamını verir
YAT    Bir malın belirli bir dönem için olan amortismanını verir
M    Bağımsız değerlerini metne dönüştürür
TAN    Bir sayının tanjantını verir
TANH    Bir sayının hiperbolik tanjantını verir
HTAHEŞ    Bir Hazine bonosunun bono eşdeğeri ödemesini verir
HTAHDEĞER    Bir Hazine bonosunun değerini, 10.000.000 liralık nominal değer başına verir
HTAHÖDEME    Bir Hazine bonosunun ödemesini verir
TDAĞ    T-dağılımını verir
METNEÇEVİR    Bir sayıyı biçimlendirir ve metne dönüştürür
ZAMAN    Belirli bir zamanın seri numarasını verir
ZAMANSAYISI    Metin biçimindeki zamanı seri numarasına dönüştürür
TTERS    T-dağılımının tersini verir
BUGÜN    Bugünün tarihini seri numarasına dönüştürür
DEVRİK_DÖNÜŞÜM    Bir dizinin devrik dönüşümünü verir
EĞİLİM    Doğrusal bir eğilim boyunca değerler verir
KIRP    Metindeki boşlukları kaldırır
KIRPORTALAMA    Bir veri kümesinin iç ortasını verir
DOĞRU    DOĞRU mantıksal değerini verir
NSAT    Bir sayının, tamsayı durumuna gelecek şekilde, fazlalıklarını atar
TTEST    T-test’le ilişkilendirilmiş olasılığı verir
TÜR    Bir değerin veri türünü belirten bir sayı verir
BÜYÜKHARF    Metni büyük harfe dönüştürür
SAYIYAÇEVİR    Bir metin bağımsız değişkenini sayıya dönüştürür
VAR    Varyansı, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
VARA    Varyansı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
VARS    Varyansı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
VARSA    Varyansı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
DAB    Bir malın amortismanını, belirlenmiş ya da kısmi bir dönem için, bir azalan bakiye yöntemi kullanarak verir
DÜŞEYARA    Bir dizinin ilk sütununa bakar ve bir hücrenin değerini vermek için satır boyunca hareket eder
HAFTANINGÜNÜ    Bir seri numarasını, haftanın gününe dönüştürür
HAFTASAY      Dizisel değerini, haftanın yıl içinde bulunduğu konumu sayısal olarak gösteren sayıya dönüştürür
WEIBULL    Weibull dağılımını hesaplar
İŞGÜNÜ    Belirtilen sayıda çalışma günü öncesinin ya da sonrasının tarihinin seri numarasını verir
AİÇVERİMORANI    Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, iç verim oranını verir
ANBD    Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, bugünkü net değeri verir
YIL    Bir seri numarasını yıla dönüştürür
YILORAN    Başlangıç_tarihi ve bitiş_tarihi arasındaki tam günleri gösteren yıl kesirini verir
ÖDEME    Belirli aralıklarla faiz ödeyen bir tahvilin ödemesini verir
ÖDEMEİND    İndirimli bir tahvilin yıllık ödemesini verir; örneğin, bir Hazine bonosunun
ÖDEMEVADE    Vadesinin bitiminde faiz ödeyen bir tahvilin yıllık ödemesini verir
ZTEST    Bir z-testinin iki kuyruklu P-değerini hesaplar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir