C++ Örnekleri 55 – Personel Takip Programı

 

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
extern const short int Personel_Sayisi=200;
extern const char *Dosya_Adi="pesoneller.dat";
extern const bool Otomatik_Sicil_Durum=1;
short int En_Son_Personel_No;
using namespace std;
struct Personeller
{
 short int sicil;
 char ad[10];
 char soyad[10];
 float brut;
 unsigned short int yas;
 bool cinsiyet;
}
Personel[Personel_Sayisi];
FILE *dosya;
extern int main         ( int argc , char *argv[] );
extern int Menuler        ( void );
extern int Yeni_Personel     ( void );
extern int Personel_Degistir   ( void );
extern int Personel_Sil     ( void );
extern int Personel_Goruntule  ( void );
extern int Cikis         ( void );
extern int Ekrani_Temizle    ( void );
extern int En_Son_Personel    ( void );
extern int Personelleri_Oku   ( void );
extern int Dosya_Bosalt     ( void );
extern int Dur          ( void );
extern int Oku          ( void );
extern int Personelleri_Kaydet  ( int Engel );
extern int Sicilli_Ara      ( int Sicil );
extern int Otomatik_Sicil    ( void );
extern int main( int argc , char *argv[] )
{
 Oku();
 Menuler();
 return 0;
}
extern int Menuler(void)
{
 Ekrani_Temizle();
 auto char Secim;
 cout << "1.Yeni Personel" <<   endl;
 cout << "2.Personel Degistir" << endl;
 cout << "3.Personel Sil" <<    endl;
 cout << "4.Personel Goruntule" << endl;
 cout << "5.Cikis" <<       endl;
 cout << "Seciminiz:";
 Secim = getche();
 switch ( Secim )
 {
 case '1' : Yeni_Personel();    break;
 case '2' : Personel_Degistir();  break;
 case '3' : Personel_Sil();    break;
 case '4' : Personel_Goruntule(); break;
 case '5' : Cikis();        break;
 default : Menuler();       break;
 }
 return 0;
}
extern int Otomatik_Sicil ( void )
{
 auto short int sicil = -1;
 struct tm *zaman;
 time_t ayar;
 time( &ayar );
 zaman = gmtime( &ayar );
 srand( zaman -> tm_sec );
 while( sicil = rand() % 65536 ) if( Sicilli_Ara( sicil ) == -1 ) break;
 return sicil;
}
extern int Oku ( void )
{
 En_Son_Personel_No = En_Son_Personel();
 Personelleri_Oku();
 return 0;
}
extern int Dur ( void )
{
 system( "PAUSE" );
 return 0;
}
extern int Sicilli_Ara ( int Sicil)
{
 auto short int No = -1;
 register int Sayac;
 for( Sayac = 0; Sayac <= En_Son_Personel_No; Sayac++ )if( Personel[Sayac].sicil == Sicil )No = Sayac;
 
 return No;
}
extern int Dosya_Bosalt ( void )
{
 dosya = fopen( Dosya_Adi , "w" );
 fwrite( "" , 0 , 1 , dosya );
 fclose( dosya );
 return 0;
}
extern int Personelleri_Oku ( void )
{
 dosya = fopen( Dosya_Adi , "r" );
 if( dosya )
 {
 fread( &Personel , sizeof(Personel) , 1 , dosya );
 fclose( dosya );
 }
 return 0;
}
extern int Personelleri_Kaydet ( int Engel )
{
 register int Sayac;
 Dosya_Bosalt();
 dosya = fopen( Dosya_Adi , "a+" );
 for ( Sayac = 0 ; Sayac <= En_Son_Personel_No ; Sayac++ ){
 if( ( Sayac != Engel &&Engel >= 0 ) || Engel < 0)fwrite( &Personel[Sayac] , sizeof(Personel[0]) , 1 , dosya );
 }
 fclose( dosya );
 Oku();
 return 0;
}
extern int En_Son_Personel ( void )
{
 auto int Kayit = 0;
 dosya = fopen( Dosya_Adi , "r" );
 if( dosya )
 {
 fseek( dosya , 0 , SEEK_END );
 Kayit = ftell( dosya ) / sizeof( Personel[0] );
 fclose( dosya );
 }
 return Kayit-1;
}
extern int Ekrani_Temizle( void )
{
 system( "CLS" );
 return 0;
}
extern int Yeni_Personel( void )
{
 auto char cinsiyet;
 Ekrani_Temizle();
 fflush( stdin );
 
 En_Son_Personel_No = En_Son_Personel() +1;
 Personel[En_Son_Personel_No].sicil = -1;
 
 if( !Otomatik_Sicil_Durum )
 {
 cout << "Sicil No:";
 cin >> Personel[En_Son_Personel_No].sicil;
 } else Personel[En_Son_Personel_No].sicil = Otomatik_Sicil();
 cout << "Ad:";
 cin >> Personel[En_Son_Personel_No].ad;
 cout << "Soyad:";
 cin >> Personel[En_Son_Personel_No].soyad;
 cout << "Brut:";
 cin >> Personel[En_Son_Personel_No].brut;
 cout << "Yas:";
 cin >> Personel[En_Son_Personel_No].yas;
 cout << "Cinsiyet [E/K]:";
 cinsiyet = getche();
 if( cinsiyet == 'K' )Personel[En_Son_Personel_No].cinsiyet = 0; else Personel[En_Son_Personel_No].cinsiyet = 1;
 Personelleri_Kaydet( -1 );
 Menuler();
 return 0;
}
extern int Personel_Degistir( void )
{
 auto short int sicil , no;
 auto char cinsiyet;
 Ekrani_Temizle();
 fflush( stdin );
 cout << "Sicil No:";
 cin >> sicil;
 no = Sicilli_Ara( sicil );
 
 if( no != -1 )
 {
 cout << "Yeni Sicil No:";
 cin >> Personel[no].sicil;
 cout << "Yeni Ad:";
 cin >> Personel[no].ad;
 cout << "Yeni Soyad:";
 cin >> Personel[no].soyad;
 cout << "Yeni Brut:";
 cin >> Personel[no].brut;
 cout << "Yeni Yas:";
 cin >> Personel[no].yas;
 cout << "Cinsiyet:";
 cinsiyet = getche();
 if( cinsiyet == 'K' )Personel[no].cinsiyet = 0; else Personel[no].cinsiyet = 1;
 Personelleri_Kaydet( -1 );
 }
 
 Menuler();
 return 0;
}
extern int Personel_Sil( void )
{
 auto short int sicil , no;
 Ekrani_Temizle();
 fflush( stdin );
 cout << "Sicil No:";
 cin >> sicil;
 no = Sicilli_Ara( sicil );
 if( no != -1 )Personelleri_Kaydet( no );
 
 Menuler();
 return 0;
}
extern int Personel_Goruntule( void )
{
 register int Sayac;
 auto char brut[13],cinsiyet;
 Ekrani_Temizle();
 printf("%6s%11s%11s%14s%4s %5s","Sicil","Ad","Soyad","Brut","Yas","Cinsiyet");
 cout << endl;
 for ( Sayac = 0; Sayac <= En_Son_Personel_No; Sayac++ )
 {
 sprintf(brut,"%6.6f",Personel[Sayac].brut);
 
 if( Personel[Sayac].cinsiyet )cinsiyet = 'E'; else cinsiyet = 'K';
 
 printf("%6u%11s%11s%14s%4d%5cn",Personel[Sayac].sicil,Personel[Sayac].ad,Personel[Sayac].soyad,
 brut,Personel[Sayac].yas,cinsiyet);
 }
 cout << endl;
 Dur();
 Menuler();
 return 0;
}
extern int Cikis( void )
{
 exit(0);
 return 0;
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir