C++ Dersleri 11 – Strings Class

Member functions
(constructor) Construct string object (constructor member )
operator= String assignment (public member function)

Iterators:
begin Return iterator to beginning (public member function)
end Return iterator to end (public member function)
rbegin Return reverse iterator to reverse beginning (public member function)
rend Return reverse iterator to reverse end (public member function)

Capacity:
size Return length of string (public member function)
length Return length of string (public member function)
max_size Return maximum size of string (public member function)
resize Resize string (public member function)
capacity Return size of allocated storage (public member function)
reserve Request a change in capacity (public member function)
clear Clear string (public member function)
empty Test if string is empty (public member function)

Element access:
operator[] Get character in string (public member function)
at Get character in string (public member function)

Modifiers:
operator+= Append to string (public member function)
append Append to string (public member function)
push_back Append character to string (public member function)
assign Assign content to string (public member function )
insert Insert into string (public member function )
erase Erase characters from string (public member function)
replace Replace part of string (public member function )
swap Swap contents with another string (public member function)

String operations:
c_str Get C string equivalent (public member function )
data Get string data (public member function)
get_allocator Get allocator (public member function)
copy Copy sequence of characters from string (public member function)
find Find content in string (public member function)
rfind Find last occurrence of content in string (public member function)
find_first_of Find character in string (public member function)
find_last_of Find character in string from the end (public member function)
find_first_not_of Find absence of character in string
find_last_not_of Find absence of character in string from the end (public member function)
substr Generate substring (public member function)
compare Compare strings (public member function )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir